Camera pos: na, na, na
Camera rot: na, na na
LF tile: na, na
Texture number: na